Thông tin văn bản số: 51/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 51/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Bãi bỏ Thông tư số 02/2010/TT-BGTVT ngày 22/01/2010 của Bộ GTVT