Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý đối với dự thảo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT
Mời tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa (thay thế Thông tư số 83/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015)
Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Tiêu chuẩn thiết kế sân bay trực thăng” TC 1928
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn TCCS “Tiêu chuẩn duy tu, bảo dưỡng mặt đường sân bay” Mã số TC 2003
Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành giao thông vận tải.
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Bê tông phun trong công trình hầm giao thông – Thi công và nghiệm thu”
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành kèm theo định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm hàng hải
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Tà vẹt và tấm đỡ bê tông”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia (lần 2)
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 và Thông tư số 07/2020/TT-BGTVT ngày 12/03/2020
Mời góp ý dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường sắt tốc độ cao” (lần 2)
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Sơn và vécni - bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn phủ”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý an toàn hàng không dân dụng