Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Cảng vụ hàng không
Mời góp ý kiến Dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt (lần 3)
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Cấp phối đá ba lát đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử”
Mời góp ý kiến Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế - Phần 6: Đê chắn sóng”
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 9: Nạo vét và tôn tạo”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Mời tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Đường cao tốc – Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng” (lần 2)
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/05/2018 của Bộ GTVT
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT
Mời thực hiện đánh giá sự phù hợp các thiết bị thiết bị phục vụ đào tạo, sát hạch Giấy phép lái xe lần 2
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Đường cao tốc – Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng”
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu Giấy chứng nhận, sổ ATKT&BVMT cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phao neo, phao tín hiệu, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số quy định liên quan tới cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
Mời góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Mời góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không
Mời tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về bảo trì công trình đường thủy nội địa
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt
Mời tham gia góp ý dự thảo Quyết định và Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc
Mời dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT thuộc lĩnh vực GTVT
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt - Hệ thống đường ray không đá ba lát”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN vành xe mô tô và xe gắn máy