Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý đối với 05 dự thảo TCVN về Ứng dụng đường sắt đường sắt TC2221, TC2222, TC2223, TC224, TC225
Góp ý 03 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về ứng dụng đường sắt TC2226, TC2227, TC2228
Mời góp ý kiến dự thảo quy chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời góp ý dự thảo Quy chuẩn sửa đổi quy chuẩn hiện hành: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa”
Mời góp ý kiến đối với dự thảo TCVN “Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu tường chắn đất có cốt trong xây dựng công trình giao thông”, mã số TC2258
Mời góp ý kiến lần 3 dự thảo Tiêu chuẩn, quy chuẩn của Cục Hàng hải Việt Nam
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2 của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Bảng tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
Mời góp ý kiến đối với dự thảo TCVN “Đất xây dựng công trình giao thông – Phương pháp thử”, mã số TC2248
Mời góp ý kiến đối với dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ”, mã số TC2236
Bảng tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybrid điện

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo Quy chuẩn quốc gia về Phân loại các đài Thông tin duyên hải trong hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về 08 dự thảo TCVN (họp 08h30 ngày 15/12/2022)
Mời góp ý dự thảo Quy chuẩn quốc gia
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ dự thảo TCVN “Vạch kẻ đường phản quang dạng băng keo – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 1 & Phần 2”
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “Thiết bị điện tử đường sắt - Mạng thông tin trên tàu (TCN) – Hồ sơ truyền thông của hệ thống TCN”, mã số TC2215
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “Thiết bị điện tử đường sắt - Mạng thông tin trên tàu (TCN) – Hồ sơ ứng dụng của hệ thống TCN”, mã số TC2216
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “Hệ thống giao thông thông minh - Từ điển dữ liệu trung tâm ITS - Phần 2: Đăng ký dữ liệu trung tâm ITS”, mã số TC2203
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “Hệ thống giao thông thông minh - Từ điển dữ liệu trung tâm ITS - Phần 2: Đăng ký dữ liệu trung tâm ITS”, mã số TC2202
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “Hệ thống giao thông thông minh - Từ điển dữ liệu trung tâm ITS - Phần 1: Yêu cầu đối với dữ liệu ITS”, mã số TC2201
Mời góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “Tiêu chuẩn về giao diện người dùng trong hệ thống điều khiển chạy tàu bằng thông tin liên lạc (CBTC)”, mã số TC2218
Mời góp ý kiến dự thảo tiêu chuẩn Thiết bị điện tử đường sắt – Mạng thông tin trên tàu (TCN) – truyền thông từ đoàn tàu đến mặt đất, mã số TC2217
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Mặt đường bê tông bán mềm – Thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý kiến đối với Tiêu chuẩn Việt Nam “Thiết kế mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô”
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn “Mặt đường láng nhựa – Thi công nghiệm thu”