Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời tham gia ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không
Mời tham gia ý kiến dự thảo TCVN về Hệ thống ghế trẻ em trên xe cơ giới - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 và Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT ngày 29/8/2017
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TTBGTVT ngày 14/3/2018 Quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không
Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không
Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không
Mời góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới
Mời góp ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý Hồ sơ Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Mời góp ý Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Mời góp ý Hồ sơ Quy hoạch mạng lưới đường sắt, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Mời góp ý Hồ sơ Quy hoạch mạng lưới đường bộ, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Mời góp ý Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn dữ liệu quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Tiêu chuẩn dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải