Mời tham gia góp ý Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT- BGTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/08/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Trên cơ sở Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ GTVT tiến hành xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT- BGTVT về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Để hoàn thiện Dự thảo thông tư nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đề nghị quý Bộ tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Hợp tác quốc tế), số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, đồng thời gửi file điện tử qua hòm thư: nguyentuan@mt.gov.vn trước ngày 25/8/2019 để tổng hợp.

Toàn văn Dự thảo xem tại đây.