Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/09/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 3636/CHK-QLHĐB ngày 21/8/2019 của Cục Hàng không Việt Nam về việc trình dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản về nội dung dự thảo Thông tư nói trên. Ý kiến đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải, email: bichhn@mt.gov.vn) trước ngày 18 tháng 09 năm 2019 để tổng hợp.

Nội dung Thông tư xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.