Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/09/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam đã trình dự thảo Thông tư nêu trên.

Để có cơ sở xem xét báo cáo Lãnh đạo Bộ, Vụ Khoa học-Công nghệ đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan cho ý kiến về dự thảo Thông tư nêu trên, văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học-Công nghệ trước ngày 17/9/2019.

Toàn văn Dự thảo xem tại đây.