Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/10/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Sửa đổi bổ sung QCVN 54:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc; Sửa chữa bổ sung QCVN 60:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa; Sửa đổi bổ sung QCVN 73:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến cho dự thảo quy chuẩn kỹ thuật nêu trên.

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi trước ngày 18/10/2019 về Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT.

Bộ GTVT rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.