Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/10/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Sửa đổi bổ sung QCVN 54:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc; Sửa chữa bổ sung QCVN 60:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa; Sửa đổi bổ sung QCVN 73:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến cho dự thảo quy chuẩn kỹ thuật nêu trên.

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi trước ngày 18/10/2019 về Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT.

Bộ GTVT rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Toàn văn Dự thảo xem Tại đây!