Xin ý kiến Ban soạn thảo và Tổ biên tập đối với dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/09/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Triển khai Công ước Mông-rê-an năm 1999 về Thống nhất Một số quy tắc vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị đinh quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển bằng đường hàng không.

Ngày 10/9/2019, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1680/QĐ-BGTVT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển bằng đường hàng không.

Theo quy đinh của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luạt, Bộ GTVT đề nghị thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tham gia ý kiến góp ý về nội dung dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định nêu trên trên.

Ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải, địa chỉ email: bichhn@mt.gov.vn) trước ngày 26 tháng 09 năm 2019 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn.