Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/10/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 9/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ” (sau đây gọi chung là Dự thảo Nghị định). 

Dự thảo Nghị định đã được các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tế của hoạt động vận tải đường bộ và đường thủy nội địa. 

Để hoàn thiện Dự thảo Nghị định và trình Chính phủ đúng tiến độ, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý đối với nội dung tại các Dự thảo: Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động, bảng so sánh và Nghị định (nội dung các Dự thảo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải: www.mt.gov.vn mục lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật).

Riêng đối với các Bộ: Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường ngoài nội dung góp ý dự thảo Nghị định đề nghị bổ sung một số nội dung sau: 

-    Báo cáo kết quả triển khai của Quý Bộ thực hiện các Nghị định số 29/2005/NĐ-CP và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP nêu trên; tồn tại hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế;

-    Đề xuất sửa đổi những nội dung của dự thảo Nghị định và đánh giá tác động của những nội dung sửa đổi.

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải; số fax: 043.9423291 hoặc 043.9427331 và gửi file theo địa chỉ vuvantai@mt.gov.vn) trước ngày 05 tháng 10 năm 2019 để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Quý cơ quan, đơn vị.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Đỗ Công Thủy số ĐT 0983608989 và Trịnh Quang Trung số ĐT 0904603773).

Toàn văn dự thảo xem Tại đây!