Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/09/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT.

Để hoàn thiện dự thảo trước khi ký ban hành, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư nêu trên (dự thảo gửi kèm theo Công văn này).

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Văn phòng Bộ, điện thoại 024.39411797) trước ngày 25/9/2019 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư (bản điện tử xin gửi vào địa chỉ Email: nhanct@mt.gov.vn). Đề nghị các cơ quan, đơn vị lấy dự thảo trên mục lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản QPPL trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT(mt.gov.vn). Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan, đơn vị/.