Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/10/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản QPPL 6 tháng cuối năm 2019, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư {gửi kèm theo công văn này).

Ý kiến góp ý và bổ sung vào danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Bộ Giao thông vận tải (Vụ Pháp chế) trước ngày 06/10/2019 (bằng văn bản và thư điện tử trangttn@mt.gov.vn) để tổng hợp và thực hiện các thủ tục tiếp theo./.