Mời góp ý đối với hồ sơ lập đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/1/2009

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/10/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT nhận được Công văn số 3564/BTP-VĐCXPL ngày 17/9/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn trình tự thủ tục đối với việc xây dựng Nghị định về công tác bảo đảm chuyên cơ, chuyên khoang, trong đó Bộ Tư pháp đề nghị Bộ GTVT thực hiện thủ tục đối với 02 bước (1) lập đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị định; (02) xây dựng Dự thảo Nghị định.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn nêu trên, Bộ GTVT đã xây dựng hồ sơ lập đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị định. Để hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ GTVT đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến đối với hồ sơ lập đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải) trước ngày 14/10/2019 để tổng hợp.

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan.