Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ GTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/12/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-BGTVT ngày 13/6/2019 của Bộ GTVT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2019.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về việc đăng tải dự thảo văn bản trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải gửi kèm công văn này Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Thực hiện yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Thông tư tại đây.

(Chi tiết liên hệ ông Bùi Lê Dũng, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải số điện thoại 0961606888).