Mời góp ý dự thảo Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/12/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị định số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017, trong đó giao Bộ Giao thông vận tải xây dựng Đề án cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành (sau đây gọi chung là dự thảo Đề án).

Để hoàn thiện dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các Quý Cơ quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với nội dung của dự thảo Tờ trình, dự thảo Đề án và dự thảo Quyết định.

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Giao thông vận tải (theo địa chỉ số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc gửi qua hộp thư điện tử: hungtt@mt.gov.vn) trước ngày 05/11/2018 để tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.