Mời tham gia góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/12/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2019, Bộ GTVT được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.

Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan có ý kiến bằng văn bản về Dự thảo Quyết định nói trên gửi về Bộ GTVT trước ngày 10/11/2019 và gửi file mềm vào email: quannh@mt.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!