Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/12/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật bổ sung năm 2019, Bộ GTVT đã hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

 

Thực hiện quy định về việc xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật, Vụ Khoa học công nghệ chỉ đạo đăng tải nội dung dự thảo Thông tư nêu trên để lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

Nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 xem tại đây.

Vụ Khoa học công nghệ