Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/11/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/11/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ GTVT đã có văn bản lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan về dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một điều của Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT , sau khi tổng hợp và xem xét ý kiến góp ý của một số cơ quan, đơn vị, cơ quan soạn thảo xét thấy nội dung bổ sung, sửa đổi khá nhiều, do vậy đã báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT cho phép xây dựng dự thảo Thông tư theo hướng Thông tư thay thế.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, góp ý bằng văn bản gửi về Bộ GTVT, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,  email: binhnt@mt.gov.vn trước ngày 10/11/2019 để tổng hợp.

Văn bản dự thảo xem tại đây.