Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/11/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/11/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Căn cứ Luật Đường sắt năm 2017, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 của Bộ GTVT quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải; thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 03 tháng cuối năm 2019 (tại Văn bản số 9285/BGTVT-PC ngày 2/10/2019 của Bộ GTVT), đến nay, Bộ GTVT đã xây dựng xong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chứng danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

Bộ GTVT trân trọng đề nghị UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị góy ý đối với Dự thảo Thông tư nói trên, gửi về Bộ GTVT (qua Vụ An toàn giao thông và địa chỉ email: dohung@mt.gov.vn trước ngày 20/11/2019) để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Thông tư.

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.