Mời góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc (lần 4)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/09/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/09/2015

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Ngày 8/9, Bộ GTVT có Văn bản số 11987/BGTVT-KHCN về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thay thế QCVN 41:2012/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc QCVN 83:2015/BGTVT (lần 4).

 

Theo kế hoạch Khoa học Công nghệ năm 2015 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN là cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi, thay thế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT”.

 

Đến nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành công tác biên soạn dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên. Bộ GTVT đã lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia và tổ chức Hội nghị thẩm định cấp Bộ. Tại hội nghị, Bộ GTVT thông qua các nội dung của dự thảo Quy chuẩn nêu trên và thống nhất hợp nhất “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc QCVN 83:2015/BGTVT” vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mới (Thông báo số 732/TB-BGTVT ngày 14/8/2015 và thông báo số 790/TB-BGTVT ngày 31/8/205 của Bộ GTVT). Trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại Hội nghị thẩm định cấp Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam  đã có công văn số 4802/TCĐBVN-ATGT ngày 07/9/2015 chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn.

 

Để có cơ sở xem xét, nghiệm thu và trình Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định, ký Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ trong tháng 09/2015, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và tham gia góp ý bằng văn bản đối với Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (lần 4) nêu trên. Văn bản góp ý gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT) trước ngày 15/9/2015. 

 

Gửi kèm thêm file điện tử văn bản góp ý kiến vào hòm thư khcn@mt.gov.vn. Mọi thông tin cần thiết khác, xin liên hệ với đồng chí Cường - Vụ KHCN, Bộ GTVT, ĐT: 0912031343.

 

Nội dung chi tiết dự thảo Quy chuẩn xem tại đây.