Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/01/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/01/2016

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT nhận được Tờ trình số 113/TTr-CHHVN ngày 11/1/2016 về việc trình dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

Thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Bộ GTVT xin gửi dự thảo Thông tư tới các Vụ, Trường để nghiên cứu và góp ý.

Ý kiến bằng văn bản của các Vụ, Trường đề nghị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/1/2016 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn !