Bộ GTVT trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến, tỉnh Hòa Bình. (08/01/2020)

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được kiến nghị của Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến, tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 11325/VPCP-DMDN ngày 12/12/2019 với nội dung kiến nghị như sau:

Bộ GTVT giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush (Thành phố Hồ Chí Minh) (19/04/2019)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 3516/BGTVT-VT gửi Văn phòng Chính phủ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT phúc đáp Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đối với việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP (21/02/2019)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 1383/BGTVT-VT gửi Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh phúc đáp Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đối với việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thành Bưởi (16/01/2019)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 340/BGTVT-VT gửi Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Công ty TNHH Thành Bưởi về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thành Bưởi (góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014//NĐ-CP).

Bộ GTVT giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Bibomart TM (31/10/2018)

Bộ GTVT vừa nhận được Văn bản số 10271/VPCP-ĐMDN ngày 23/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty cổ phần Bibomart TM, Bộ GTVT xin thông tin làm rõ như sau:

Bộ GTVT giải quyết kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam (02/10/2018)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Văn bản số 9174/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam (gửi kèm Văn bản số 913/2018/HVN/D ngày 23/7/2018 của Công ty Honda Việt Nam gửi Văn phòng Chính phủ), Bộ GTVT xin thông tin làm rõ và có ý kiến như sau:

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :