Bộ GTVT giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2021 của Công ty mẹ - TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (05/05/2021)

Ngày 27/4/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 780/QĐ-BGTVT giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toànghàng hải miền Nam.

Phê duyệt kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải VN (05/05/2021)

Ngày 27/4/2021, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 3683/BGTVT-QLDN phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

Bộ GTVT giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN (05/05/2021)

Ngày 27/4/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết đinh số 668/QĐ-BGTVT giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

Bộ GTVT giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2021 của Công ty mẹ - TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (05/05/2021)

Ngày 27/4/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 669/QĐ-BGTVT giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toànghàng hải miền Bắc.

Tổng công ty Quản lý bay VN công bố thông tin doanh nghiệp định kỳ (04/05/2021)

Vụ Quản lý doanh nghiệp vừa có Văn bản số 86/QLDN ngày 23/4/2021 về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:3620
Lượt truy cập: 119704528