Đảng ủy Ban QLDA đường Hồ Chí Minh học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng (24/06/2021)

Ngày 24/6, Đảng ủy Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025.