Giải quyết kiến nghị của các Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ ba, 02/10/2018 14:27 GMT+7
Bộ GTVT vừa có văn bản giải quyết kiến nghị của các Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Văn bản số 9051/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Hiệp hội taxi Hà Nội (gửi kèm Văn bản số 07/HHTX.18 của các Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh gửi Thủ tướng Chính phủ), Bộ GTVT xin thông tin làm rõ như sau:

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đinh Dũng tại Công văn số 349/VPCP-CN ngày 11/01/2018 của Văn phòng Chính phủ, trong đó đề nghị các Bộ: Công an, Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương có ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gửi Bộ GTVT trước ngày 20/01/2018 để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định lại, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/01/2018 theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản số 1498/VPCP-CN ngày 09/02/2018 của Văn phòng Chính phủ; tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 97/BC-BTP ngày 19/4/2018. Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và các năm tiếp theo; thực hiện Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch ủy ban ATGT Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm Quý III và 6 tháng cuối năm 2018.

Ngày 31/7/2018, Bộ GTVT đã có Tờ trình số 8354/TTr-BGTVT trình Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014) gửi kèm theo Hồ sơ trình gồm: dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014); báo cao số 8355/BC-BGTVT ngày 31/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014); báo cáo số 8356/BC- BGTVT ngày 31/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải báo cáo đánh giá tác động của Nghị định (Kèm theo Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính của Nghị định); báo cáo tổng hợp, Bảng tổng hợp và tiếp thu các ý kiến của bộ, ngành, tổ chức, hiệp hội và cơ quan hữu quan liên quan; các ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; một số văn bản khác có liên quan. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã đăng tải công khai toàn bộ Hồ sơ trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP trên cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT.    

Hiện tại, Bộ GTVT đang tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải; đặc biệt là các nội dung mà Văn phòng chính phủ đã định hướng xem xét tại Văn bản số 8165/VPCP-CN ngày 29/8/2018ệ Trong đó các nội dung kiến nghị, đề xuất của các Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 07/HHTX.18 cũng đang được Bộ GTVT nghiêm túc nghiên cứu để tiếp thu, giải trình và hoàn thiện lại dự thảo Nghị định gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Văn bản số 8165/VPCP-CN.

Bộ GTVT trân trọng phúc đáp các Hiệp hội taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời thông tin đến Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo yêu cầu tại Văn bản số 9051/VPCP-ĐMDN.

Toàn văn văn bản xem Tại đây!
 

Nguồn: Cổng TTDDT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)