Bộ GTVT giải quyết kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam

Thứ ba, 02/10/2018 14:32 GMT+7
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Văn bản số 9174/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam (gửi kèm Văn bản số 913/2018/HVN/D ngày 23/7/2018 của Công ty Honda Việt Nam gửi Văn phòng Chính phủ), Bộ GTVT xin thông tin làm rõ và có ý kiến như sau:

Đối với việc trình Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014). Ngày 31/7/2018, Bộ GTVT đã có Tờ trình số 8354/TTr-BGTVT trình Nghị đinh của Chírih phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014) gửi kèm theo Hồ sơ trình gồm: dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014); báo cáo số 8355/BC-BGTVT ngày 31/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014); báo cáo số 8356/BC- BGTVT ngày 31/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải báo cáo đánh giá tác động của Nghị định (Kèm theo Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính của Nghị định); báo cáo tổng hợp, Bảng tổng hợp và tiếp thu các ý kiến của bộ, ngành, tổ chức, hiệp hội và cơ quan hữu quan liên quan; các ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; một số văn bản khác có liên quan. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã đăng tải công khai toàn bộ Hồ sơ trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP trên cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT.

Đối với việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Công ty Honda Việt Nam, ngày 26/7/2018, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 913/2018/HVN/D của Công ty Honda Việt Nam và Bộ GTVT đã nghiên cứu tiếp thu một số nội dung góp ý của Công ty Honda Việt Nam vào dự thảo Nghị định. Trong đó tại mục 14 của Bảng, tổng hợp bổ sung ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP sau khi đã thẩm định gửi kèm theo Hổ sơ trình Nghị định (tại Tờ trình số 8354/TTr-BGTVT ngày 31/7/2018) và photo Văn bản số 913/2018/HVN/D của Công ty Honda Việt Nam gửi kèm theo quyển Hồ sơ trình Nghị định để báo cáo Chính phủ.

Hiện tại, Bộ GTVT đang tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải; đặc biệt là các nội dung mà Văn phòng chính phủ đã định hướng xem xét tại Văn bản số 8165/VPCP-CN ngày 29/8/2018 để tiếp thu, giải trình và hoàn thiện lại dự thảo Nghị định gửi báo cáo Thủ tướng Chínhphủ theo chỉ đạo tại Văn bản số 8165/VPCP-CN.

Bộ GTVT trân trọng phúc đáp Công ty Honda Việt Nam; đồng thời thông tin đến Văn phòng Chính phủ để công khai trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo yêu cầu tại Văn bản số 9174/WCP-ĐMDN.

Toàn văn văn bản xem Tại đây!
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)