Khẩn trương triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm

Thứ sáu, 31/07/2020 11:42

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản 7344/BGTVT-TTCNTT ngày 28/7/2020 yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Giao thông vận tải 6 tháng cuối năm.

Văn bản nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị thuộc Bộ đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải (GTVT), bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực và hoàn thành một sô chỉ tiêu quan trọng Chính phủ giao, như: hoàn thành kết nối hệ thông quản lý văn bản của 54/54 đơn vị; trên 20% hồ sơ được giải quyết trực tuyến;  trên 30% dịch vụ công  trực  tuyến  thực hiện ở mức độ 4; hoàn  thành xây dựng và cung cấp 4/6 dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quôc gia... Tuy nhiên, còn một số đơn vị chưa đạt chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các chương trình, kế hoạch, đề án Bộ phê duyệt chưa được các đơn vị triển khai đồng bộ, còn lúng túng trong tổ chức thực hiện chưa quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ dẫn đến tình trạng chậm tiến độ. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm 2020, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung sau: 

1. Tổng cục và các Cục: 

- Tập  trung  triển khai, hoàn  thành các nhiệm vụ, chỉ  tiêu chưa hoàn  thành được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gồm: cung cấp ít nhất 30% sô dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 4; 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng Cơ sở dữ liệu quôc gia về Đăng ký doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng sô hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng đơn vị đạt từ 20% trở lên; trên 20% dịch vụ công trực tuyến có ký số trên thiết bị di động; ít nhất 10% hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Hoàn thành xây dựng quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính theo danh mục  tiếp nhận  tại bộ phận một cửa của các đơn vị  trong năm 2020,  trước ngày 01/8/2020. 

- Khẩn trương xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thông thông tin của đơn  vị,  trình  cấp  có  thẩm  quyền  phê  duyệt  theo  quy  định  tại  Nghị  định  số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

- Xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL): kết cấu hạ tầng giao thông; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông; phương tiện; người điều khiển phương tiện thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị. Hướng tới quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; phương tiện; người điều khiển phương tiện bằng dữ liệu số. 

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phôi hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tích hợp thủ tục: (1) Cấp, cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận  tải hàng hoá, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cô định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; (2) Liên thông các thủ tục cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp (gồm: Tiếp nhận yêu cầu; thoả thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và Cấp phép thi công xây dựng công tình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...) theo Quyết định sô 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Văn phòng Bộ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các nghiệp vụ hành chính để  thay đổi phương  thức,  lề  lôi  làm việc, bao gồm: Họp không giấy;  theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; theo dõi thực hiện Thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ. Khẩn trương hoàn thành lựa chọn 30% báo cáo để cập nhật vào hệ thông báo cáo trực tuyến. 

4. Các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, An toàn giao thông chủ động tham mưu Bộ chỉ đạo các Tổng cục, Cục đẩy nhanh xây dựng các bộ CSDL: kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện phục vụ công tác quản lý, điều hành; rà soát các nội dung của CSDL đảm bảo phục vụ khai thác, sử dụng tại các cấp sau này.  

"Trung tâm Công nghệ thông tin đôn đôc, theo dõi các đơn vị triển khai, hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử", Văn bản chỉ rõ.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11376
Lượt truy cập: 121.937.421