Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới

Thứ năm, 06/05/2021 10:49
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 800/QĐ-BGTVT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới.

Theo đó, thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới (sau đây gọi tắt là Nghị định) gồm các ông, bà có tên trong danh sách tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định.

Ban soạn thảo có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo Tổ biên tập trong quá trình soạn thảo Nghị định; Tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập có nhiệm vụ hoàn thiện dự thảo Nghị định và các báo cáo theo quy định; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định; báo cáo Ban soạn thảo thông qua dự thảo Nghị định. Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban soạn thảo về công việc được giao. Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ biên tập.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Nghị định được Chính phủ thông qua. Ban soạn thảo, Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được ban hành.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12344
Lượt truy cập: 121448644